Betonování v zimě

Betonování za nízkých teplot vychází z poznatků, že při teplotách nižších než + 5°C se hydratace cementu zpomaluje a při teplotách pod bodem mrazu se prakticky zastavuje.

ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí z r. 1986 je už neplatná. Stanovila, že teplota betonové směsi (čerstvého betonu) nesmí klesnout před uložením do bednění pod +10°C a musí být taková, aby na počátku tuhnutí byla nejméně +5°C. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod +5°C po dobu nejméně 72 hod.

ČSN EN 206 – 1 Beton — část 1: specifikace, vlastnosti, výroba a shoda uvádí v čl. 5.2.8., že teplota čerstvého betonu v době dodávání nesmí být menší než +5°C.

Česká norma ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí říká, že teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C, dokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při které může odolávat mrazu bez poškození (obvykle více než 5 MPa).

Opatření:

Betonování v zimě

Princip opatření při betonáži za nízkých teplot je jednoduchý: zabránit promrznutí betonu. Volba vhodného opatření/​ ošetřování betonu  závisí zejména na:

 • intenzitě mrazu
 • intenzitě větru
 • intenzitě deště / sněžení
 • tvaru a objemu betonované konstrukce
 • kombinaci uvedených vlivů

Pro zmírnění nebo eliminaci nepříznivých účinků nízkých teplot můžeme přistoupit k:

zajištění teploty čerstvého betonu při výrobě a jeho dopravě:

 • ohřevem záměsové vody,
 • ohřevem kameniva (je-li to v možnostech konkrétní betonárny).

zajištění teploty betonu při tuhnutí a tvrdnutí — z hlediska složení betonu:

použít betony s vyšším vývinem hydratačního tepla, tzn.:

 • dát přednost cementům s vyšším obsahem slínku (CEM I, CEM II/A‑B),
 • použít cementy s rychlým náběhem počátečních pevností (označují se písmenem R”),
 • použít přísady urychlující tuhnutí a tvrdnutí betonu.

zajištění teploty betonu při tuhnutí a tvrdnutí v bednění — pasivní:

 • zakrytí konstrukce (fólií, deskami apod.).

zajištění teploty betonu při tuhnutí a tvrdnutí v bednění — aktivní:

 • zaplachtování části konstrukce nebo objektu a foukání horkého vzduchu pod plachty,
 • elektroohřev betonu uloženého v bednění.

Odkazy


Související články v časopise Beton

1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Věda a výzkum

Možnosti stanovení mrazuvzdornosti betonu s využitím alternativních zkušebních těles

Článek pojednává o využití alternativních zkušebních těles při zkoušce mrazuvzdornosti betonu. Důraz je kladen zejména na interpretaci a porovnání výsledků, které byly na různých zkušebních tělesech dosaženy. Pro potřeby experimentu byl vyroben větší betonový blok, který simul...